Religion Ranking

Ranking by integrated modernization index of Chinese regions 1980-2012

2015-07-01  
Ranking by integrated modernization index of Chinese regions 1980-2012  
Region No. 1980a 1990a 2000a 2010a 2010b 2011b 2012b  
Beijing 1 1 1 1 1 1 1 1  
Tianjin 2 3 3 3 3 3 3 3  
Hebei 3 16 15 24 22 19 18 18  
Shanxi 4 12 11 13 15 15 15 16  
Inner Mongolia 5 9 12 16 16 16 16 15  
Liaoning 6 4 4 4 7 6 7 6  
Jilin 7 5 6 8 12 11 12 12  
Heilongjiang 8 6 5 11 13 9 10 13  
Shanghai 9 2 2 2 2 2 2 2  
Jiangsu 10 8 8 9 4 5 5 4  
Zhejiang 11 19 10 7 5 4 4 5  
Anhui 12 22 28 26 20 23 23 22  
Fujian 13 18 18 10 9 10 9 10  
Jiangxi 14 20 25 21 24 26 26 25  
Shandong 15 26 17 14 10 8 8 8  
Henan 16 28 27 28 27 24 24 23  
Hubei 17 17 14 12 11 12 11 11  
Hunan 18 23 24 20 18 20 19 20  
Guangdong 19 13 9 5 6 7 6 7  
Guangxi 20 21 26 25 28 27 27 26  
Hainan 21 .. 7 15 17 17 17 17  
Chongqing 22 .. .. 18 14 13 13 9  
Sichuan 23 24 22 19 19 18 20 19  
Guizhou 24 27 30 31 30 30 30 29  
Yunnan 25 25 29 30 31 31 31 30  
Tibet 26 11 21 29 29 29 29 31  
Shaanxi 27 10 16 6 8 14 14 14  
Gansu 28 29 23 27 26 28 28 28  
Qinghai 29 7 20 22 25 25 25 27  
Ningxia 30 15 19 23 21 21 21 21  
Xinjiang 31 14 13 17 23 22 22 24  
Hong Kong 32               
Macao 33               
Taiwan 34         
China 73               
High-income countries d 132               
Middle-income countries 133               
Low-income countries 134               
World average 135         
                   
Note:
a  The evaluation is based on the first model of integrated modernization evaluation, with reference to the average value of high-income countries of the year concerned.
 
b  The evaluation is based on the second model of integrated modernization evaluation, with reference to the average value of high-income OECD countries. See Technical Notes for details.  
c  Second model of second modernization evaluation, high-income countries: high-income OECD countries, 32 countries in 2012.    
Copyright © 2014,China Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences
Add: 33 Beisihuan West Road, ZhongGuanCun, 100190 Beijing, P.R. China
京ICP备05002861号-7 Tel: 8610-62539103    Fax: 8610-62539103  Email: