Religion Ranking

Ranking of Chinese regions by the second modernization index 1970-2012

2015-07-01  
Table 3-3-8  Ranking of Chinese regions by the second modernization index 1970-2012
Region No. 1970a 1980a 1990a 2000a 2010b 2010c 2011c 2012c
Beijing 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Tianjin 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Hebei 3 23 11 17 16 19 18 18 19
Shanxi 4 9 4 8 12 14 16 16 17
Inner Mongolia 5 6 9 13 17 15 17 15 15
Liaoning 6 4 5 4 4 7 6 7 5
Jilin 7 8 6 7 9 13 15 14 16
Heilongjiang 8 7 7 6 7 11 11 13 14
Shanghai 9 1 2 2 2 2 2 2 2
Jiangsu 10 14 12 5 8 4 4 4 4
Zhejiang 11 24 24 10 6 5 5 5 6
Anhui 12 26 22 25 21 24 22 19 18
Fujian 13 18 19 22 14 10 10 9 10
Jiangxi 14 20 21 24 26 27 26 27 27
Shandong 15 17 18 9 11 9 9 8 9
Henan 16 16 16 23 25 25 23 23 22
Hubei 17 22 14 12 13 12 13 12 12
Hunan 18 25 20 21 20 20 21 21 21
Guangdong 19 10 17 11 10 6 7 6 7
Guangxi 20 21 23 27 28 28 28 28 26
Hainan 21 .. .. 26 27 22 20 22 25
Chongqing 22 .. .. .. 22 16 8 10 8
Sichuan 23 .. 26 19 15 18 19 20 20
Guizhou 24 13 25 30 30 29 30 30 30
Yunnan 25 15 27 28 29 30 31 31 31
Tibet 26 .. 29 29 31 31 29 29 29
Shaanxi 27 11 8 15 5 8 12 11 11
Gansu 28 27 28 20 23 26 27 26 28
Qinghai 29 12 15 18 24 23 24 25 23
Ningxia 30 5 13 16 18 17 14 17 13
Xinjiang 31 19 10 14 19 21 25 24 24
Hong Kong 32               
Macao 33               
Taiwan 34        
China 73               
High-income countries d 132               
Middle-income countries 133               
Low-income countries 134               
World average 135        
                   
                   
Note:
a  The average value of high-income countries in 2000 is used as the baseline value for the evaluation over 1970-2000. The average value of high-income countries of the year concerned is used as the baseline value for the evaluation of 2001 and beyond.
b  Evaluation for the year 2010 is done with the average value of high-income countries for the year as the baseline value. This is the result of the evaluation that is based on the first model of second modernization evaluation. See Technical Notes for details.
c  Evaluation is based on the second model of second modernization evaluation. See Technical Notes for details.
d  Second model of second modernization evaluation, high-income countries: high-income OECD countries, 32 countries in 2012.
Copyright © 2014,China Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences
Add: 33 Beisihuan West Road, ZhongGuanCun, 100190 Beijing, P.R. China
京ICP备05002861号-7 Tel: 8610-62539103    Fax: 8610-62539103  Email: