Religion Ranking

Ranking by modernization index of Chinese regions 2012

2015-06-30  
Ranking by modernization index of Chinese regions 2012
Region No. Ranking by first modernization index Ranking by second modernization index Ranking by integrated modernization index
Beijing 1 1 1 1
Tianjin 2 1 3 3
Hebei 3 17 19 18
Shanxi 4 15 17 16
Inner Mongolia 5 12 15 15
Liaoning 6 8 5 6
Jilin 7 14 16 12
Heilongjiang 8 16 14 13
Shanghai 9 1 2 2
Jiangsu 10 1 4 4
Zhejiang 11 1 6 5
Anhui 12 21 18 22
Fujian 13 7 10 10
Jiangxi 14 20 27 25
Shandong 15 9 9 8
Henan 16 25 22 23
Hubei 17 10 12 11
Hunan 18 19 21 20
Guangdong 19 1 7 7
Guangxi 20 29 26 26
Hainan 21 24 24 17
Chongqing 22 11 8 9
Sichuan 23 22 20 19
Guizhou 24 27 30 29
Yunnan 25 30 31 30
Tibet 26 31 29 31
Shaanxi 27 18 11 14
Gansu 28 28 28 28
Qinghai 29 23 23 27
Ningxia 30 13 13 21
Xinjiang 31 26 25 24
Hong Kong 32      
Macao 33      
Taiwan 34      
China 73      
High-income countries c 132      
Middle-income countries 133      
Low-income countries 134      
World average 135      
         
a  F stands for the first modernization, F4 for the transition period, F3 for the maturity period, F2 for the development period, and F1 for the start-up period.
b  S stands for the second modernization, S2 for the development period and S1 for the start-up period; for Hong Kong, adjustment was made according to its second modernization index.
c  High-income countries: high-income OECD countries, 32 in total. The same below.  
Copyright © 2014,China Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences
Add: 33 Beisihuan West Road, ZhongGuanCun, 100190 Beijing, P.R. China
京ICP备05002861号-7 Tel: 8610-62539103    Fax: 8610-62539103  Email: